Könyvek

„PERLI-E MÉG EZT A HONT MÁS?”
Írta: Zubánics László   |   Kiadás éve: 2010

„Perli-e még ezt a hont más?”

Ezer évig tényleg nem volt itt semmi?

Vagy mégis?!

Honismereti tanulmányok

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 200.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvű Humán-Természettudományi Kar
magyar történelem és európai integráció tanszéke által összeállított történelmi olvasókönyvet az itt tanuló diákoknak, illetve minden történelem iránt érdeklődőnek ajánljuk.

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET. AKIK AKARATUK ALÁ GYŰRTÉK A TÖRTÉNELMET IS................................................................................5

1. A Hunyadiak vidékünkön...........................................................................5
2. Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel király.......................................10
3. Rákóczi Zsigmond, a dinasztiaalapító fejedelem.....................................15
4. Lorántffy Zsuzsanna, a szeretet nagyasszonyának emlékezete...............18
5. Korjatovics Tódor.....................................................................................24
6. Idősebb Erzsébet királyné........................................................................27

II. FEJEZET. AZ ÉSZAKKELETI–FELVIDÉK NAGY CSALÁDJAI.....32

1. A bocskói, kismarjai és raszinyai Bocskai család....................................32
2. A gróf székesi Bercsényi család...............................................................39
3. A ruszkai Dobó család..............................................................................43
4. A perényi herceg és báró Perényi család..................................................49
5. A pálóczi Pálóczi család...........................................................................59
6. A homonnai és gerényi gróf Drugeth család.............................................62

III.  FEJEZET. VIDÉKÜNK VÁRAI............................................................74

Bereg vármegye.................................................................................................74
1. „Munkács magas kővára…”.....................................................................74
2.Szentmiklós (Beregszentmiklós)...............................................................82
3. Borsova vára............................................................................................89
4. Kovászó....................................................................................................91
5. A  dédai  Tóvár............................................................................................92
6. A guti földvár............................................................................................93
Máramaros vármegye.......................................................................................94
7. Huszt........................................................................................................94
8. A dolhai várkastély....................................................................................99
9. A barankai vár........................................................................................104
10. Visk......................................................................................................105
Ugocsa vármegye............................................................................................106
11. A  nagyszőlősi Kankó vár......................................................................106
12. A királyházi Nyalábvár.........................................................................107
Ung vármegye.................................................................................................109
13. Az  ungvári  vár......................................................................................109
14. Szerednye.............................................................................................111
15. Nevicke................................................................................................113

IV. FEJEZET. 1100 ESZTENDŐ NAGY ALAKJAI....................................115

1. Árpád, a honalapító................................................................................115
2. István, a király.........................................................................................116
3. László, a lovagkirály................................................................................118
4. Könyves Kálmán.....................................................................................120
5. IV. Béla, a második honalapító..............................................................123
6. Nagy Lajos.............................................................................................126
7. Mátyás, az igazságos..............................................................................128
8. Bocskai István, a magyarok Mózese.......................................................131
9. II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem..........................................133

V. FEJEZET. MINDAZ, AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEINKBŐL KIMARADT........................................................................................136

1. Az  ószlávok............................................................................................156
2. A varégek (ruszok).................................................................................161

VI. FEJEZET. ÉRDEKESSÉGEK A TÖRTÉNELEM
TÁRGYKÖRÉBŐL
................................................................................166

1. Nők a világtörténelemben......................................................................166
2. Az Árpád-ház és a Kijevi Rusz dinasztikus kapcsolata.........................169
3. A  sárkányokról........................................................................................174
4. Papiba’ taligán jár a liba... .....................................................................177
5. Thököly-kincsek a munkácsi várban.........................................................181
6. A Szent Korona......................................................................................182
7. Domonkosok a középkori Beregszászban.............................................185
8. Templomosok a Borzsa partján.................................................................187
9. Régészeti napló.......................................................................................190

VII. FEJEZET. FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC.....................194

Forradalom és nemzeti kérdés Ung, Bereg és
Ugocsa megyékben az 1848–1849-es szabadságharcban..........................194

VIII. FEJEZET. OKTATÁSTÖRTÉNETI JEGYZETEK..........................198

1. Non scholae, sed vitae... .......................................................................198
2. Egy felekezeti iskola viszontagságai a XX. század elején.....................209

IX.  FEJEZET. 20. SZÁZADI TÖRTÉNELMÜNK BUKTATÓI.............217

1. Gondolataim egy tanulmánnyal kapcsolatban, avagy,
hogyan hamisítsuk meg a történelmet?......................................................217
2. Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történetéből..........................................223
3. Kárpátaljai autonómiatörekvések a XX. században.................................232

X. FEJEZET. A MAGYAR CÍMERTAN TÖRTÉNETE...........................238

IRODALOMJEGYZÉK...........................................................................248

A SZERZŐ ÉLETRAJZA........................................................................256