Könyvek

„Verecke híres útján jöttem én…”
Írta: Zubánics László   |   Kiadás éve: 2010

„Verecke híres útján jöttem én…”
Kárpátaljai honismereti és irodalmi gyűjtemény

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 201.

Az „Itt élned halnod kell…” című (1993) S. Benedek András  honismereti
olvasókönyvét fi gyelembe véve
összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László.


A borító Wagner Sándor: Dugovics Titusz hőstette (1859) című festmény
felhasználásával készült.
 

 

Tartalom

Anonymus: Gesta Hungarorum  (A magyarok cselekedeteiről)..........................5
Kézai Simon mester: Magyarok krónikája..........................................................8
Tompa Mihály: Beregszász..................................................................................9
Szépasszony dombja..........................................................................................14
Lampertszásza (Beregszász) város kiváltságlevele...........................................22
Mátyás király históriája.....................................................................................23
Szabács vára......................................................................................................28
Alvinczy Péter: Halotti pompa... ......................................................................36
Dr. Komáromy András: A Dózsa-lázadás történetéhez......................................37
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm... ........................................................38
Munkács város Statútuma..................................................................................39
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai....................................41
Telegdy Kata: Levele ángyához.........................................................................43
Igen szép siralmas ének....................................................................................46
Lehoczky Tivadar: A muzsaji rejtélyes üreg.....................................................48
Gyöngyösi István: Tatárok diadalma az erdélyi hadakon Lengyelországban...49
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók...................................................................51
Tasnádi H. István: A szegénylegények éneke...................................................53
Névtelen: Gróf Rákóczi Ferencrül.....................................................................55
II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok........................................................................56
Petrőczi Kata Szidónia: XXVII. Más ének. Egy török nótára..........................61
XXVIII. Más. Kemény János Erdélyi Fejedelem nótájára................................62
Gvadányi József: Badalai Quártélyozás. Halaknak soksága.............................64
Gvadányi József: Halaknak soksága..................................................................67
Természeti csapások az 1780-as években..........................................................69
Petőfi  Sándor: Úti levelek..................................................................................70
Petőfi  Sándor: A munkácsi várban....................................................................72
Petőfi  Sándor: Meleg dél van… ......................................................................73
Kölcsey Ferenc: Huszt.......................................................................................74
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala..............................................................................74
Kölcsey Ferenc: Emléklapra..............................................................................75
Bél Mátyás–Laurentsik Keresztély: Bereg megye leírása.................................76
Mikszáth Kálmán: Farkas a Verhovinán............................................................85
S. Benedek András: Gyászmise Kossuthért.......................................................91
Pálóczi Horváth Lajos: Álompákász.................................................................98
Dsida Jenő: Előre való beszéd........................................................................105
Tamás Mihály: Két part közt fut a víz... .........................................................106
Móricz Zsigmond: A Magyar írás elé..............................................................115
Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban......................................................117
Fábry Zoltán: Az éhség legendája...................................................................122
Sáfáry László: Tutajosok.................................................................................124
Sáfáry László: Verhovina.................................................................................124
Kovács Vilmos: Holnap is élünk......................................................................126
Kovács Vilmos: Korom....................................................................................128
Kovács Vilmos: Verecke..................................................................................128
Jegyzetek............................................................................................130